Chặng Đường Hình Thành Nhà Lưới Việt 

Năm 2016 : Người chủ của Nhà Lưới Việt kinh doanh các sản phẩm về lưới ngăn côn trùng,